Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MedezeggenschapsRaad (MR) zijn zowel de ouders als het personeel vertegenwoordigd. De leden van de MR hebben zitting voor 4 jaar, na hun zittingsperiode treden zij af en zijn zij herkiesbaar. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die met de school te maken hebben. De MR is bevoegd over deze aangelegenheden, ongevraagd, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De MR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De vergaderingen zijn openbaar.

De MR heeft in een aantal zaken adviesrecht en soms zelfs instemmingsrecht.

 
De MR wordt in de gelegenheid gesteld, advies uit te brengen over zaken met betrekking tot:

Aanstelling, ontslag en taakverdeling van het personeel
Het beleid ten aanzien van de leerlingen, materiële exploitatie, instandhouding
Jaarrooster
Regeling van vakanties van de school

Het bestuur vraagt om instemming van de MR voor de door hen voorgenomen besluiten met betrekking tot:

De aangelegenheden betreffende de verandering van de doelstellingen van de school;
Het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids;
Het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders ten behoeve van de school;
Regels op het gebied van veiligheid en gezondheid.

 

Vanuit de MR is de school vertegenwoordigd in de GMR (Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad). Een deel van de voorgenomen besluitvorming op bestuursniveau wordt voorgelegd aan de GMR (advies/instemming).